Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt


De lagar som styr försäkringsförmedlare är bl a:

  • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
  • Förordningx(2005:411)xom försäkrings-förmedling
  • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Vilka lagar styr försäkringsbolagens verk-samhet? xFörsäkringsavtalslagen som trädde i kraft 1 januari 2006 innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m. Försäkrings-rörelselagen reglerar försäkringsbolagens verksamhet. Den innehåller bland annat krav på bolagen att ge korrekt och tydlig information om villkor och eventuell värdeutveckling samt bedriva verksamheten i enlighet med god försäkringsstandard. Inkomstskattelagen 58 kap - innehåller definition av och regler om pensionsförsäkring. Lagen om finansiell rådgivning (gäller från 1 juli 2004) - innebär en förbättring av konsumentskyddet. De bolag som t ex säljer pensions- och kapitalförsäk-ringar måste nu se till att rådgivarna/säljarna har tillräckliga kunskaper.

 


Det som sägs vid rådgivningstillfället ska dokumenteras så att det framgår att konsumenten har fått all den informa-tion som lagen kräver. Konsumenten ska tydligt kunna skilja på vad som är placeringsråd och vad som är marknadsföring eller information om prod-ukterna. Distans- och hemförsäljningslagen (gäller från 1 april 2005) innebär förbättrade möjligheter att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning. För skadeförsäkring är ångerfristen 14 dagar. För livförsäkring är ånger-fristen 30 dagar vid distansavtal och vid hemförsäljning.

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter